francieDnešní článek věnujeme krásnému románskému jazyku, který je aktuálně oficiálním jazykem v 28 zemích světa – francouzštině. V současné době je pro více než 66 milionů lidí po celém světě francouzština úředním jazykem. Není to pouze jazyk politiků a byznysmenů (hlavně z Evropské unie), ale také sem patří bývalé koloniální země, kde Francie zanechala svoji nezanedbatelnou stopu. I proto překlady z francouzštiny patří mezi časté požadavky nejen našich stálých zákazníků.

Pojďme se podívat na historii jazyka, která je stejně bohatá jako u všech dalších evropských jazyků. Ačkoli původ francouzštiny můžeme hledat v  keltském jazyce Galů a samozřejmě nespisovné latině, tak je tento jazyk ovlivněn i dalšími antickými kulturami.

Původ francouzštiny

Podíváme-li se do antiky, tak v roce 58 před Kristem bylo území Francie okupované Galy, tedy skupinkami keltských obyvatel, kteří k dorozumívání používali jednoduchou formu Galského jazyka.

Mezi další faktory, které ovlivnily antickou francouzštinu, patřila invaze Římanů (mezi léty 58 a 52 před Kristem). Díky invazi začaly do jazyka Galů pronikat prvky latiny. V následujících staletích se vliv latiny začal čím dál tím více prohlubovat. Je ovšem nutno podotknout, že francouzštinu ovlivnila také nejrůznější etnika, která na francouzském území bojovala, nebo se stěhovala. Na takovémto vývoji se podíleli především Germáni na severovýchodě Francie, dále Burgundové v údolí řeky Rhony, Frankové na severu Francie a Vizigóti na jihu země. Vliv těchto etnik se nepromítnul pouze ve výslovnosti jazyka, ale také v zavádění nových slov, která značně obohatila jazyk.

Francouzština ve středověku

S nástupem středověku začala mít francouzština sice svůj jasný rámec, ale pořád ji bylo možné rozdělit do tří hlavních jazykových oblastí:

  • franko-provensálské nářečí, kterým se hovořilo v horských oblastech střední a východní Francie
  • nářečí v severní Francii
  • nářečí v jižní Francii (v té době kolem oblasti Španělska)

Vzhledem k pokračujícím válkám a obchodu, čelila francouzština stále novým kulturním vlivům. Nově se k formování francouzštiny přidali Bretaňci, jejichž území Bretaň bylo v Římském období nazýváno Malou Británií (odtud název) a přibližně sto let bylo také součástí Velké Británie. Dále sem patřili Baskové, kteří položili základy moderní baskičtiny. A nakonec Vikingové ze Skandinávie, kteří podnikali loupežné a obchodní výpravy do Evropy. Ve Francii je nazývali Normany a v 10. století jim západofranský král věnoval léno v hrabství Rouen v Normandii. Tímto vzniklo Normandské vévodství.

Za první písemný pramen francouzštiny je považována Štrasburská přísaha z roku 842. Jedná se o právní dokument, který byl vytvořen za účelem vytvoření spiklenecké aliance. Dokument byl sepsán v starofrancouzském a starogermánském jazyce a právě v tom spočívá jeho největší hodnota.

Od středověku vzniklo mnoho literárních děl, které patří k významnému kulturnímu dědictví. Překlady z francouzštiny proto nemusí být pouze smlouvy nebo dokumenty, ale také literární díla.

Moderní francouzština

To, co považujeme za moderní francouzštinu, je jazyk, kterým se mluví a píše od 17. století. Od roku 1635 Francouzská akademie monitoruje čistotu Francouzského jazyka. Tato organizace pracuje již 400 let na zachování čisté francouzštiny. Akademie je také zodpovědná za přejímání nových cizích slov (obzvlášť z oblasti IT, nových technologií atp.). Druhým cílem organizace je šířit francouzštinu po světě. Akademie má 40 členů, kteří jsou voleni doživotně.

Co vám nabídneme my?

Specializujeme se nejen na překlady z francouzštiny, ale také obráceně. Vyhotovíme pro vás odborné, úřední nebo obecné překlady. Neváhejte a poptejte nás s vaším překladatelským případem. Nezáleží na tom, z jaké oblasti překlad pochází, poradíme si nejen s úřední francouzštinou, ale také s nářečím, které má svá specifika.