skDlouho nám zde chyběl článek o jazyce našich sousedů. A je konečně zde. Slovenština patří stejně jako čeština do západoslovanských jazyků. Po dlouhou dobu se vyvíjela podobně jako jazyk český. Za dob Československa se dokonce hovořilo o dvou podobách stejného jazyka.

Historie jazyka

Počátky slovenského jazyka je možné nalézt ve staroslověnštině, kterou přinesli Cyril s Metodějem. Ze společného základu se později na území dnešního slovenského státu začal odštěpovat nový jazyk. O slovenštině můžeme hovořit přibližně od 13. století. Vzájemné prolínání se staročeštinou způsobilo, že některá slova byla podobná či stejná.  Zlom nastává v 15. století, kdy se jako spisovná podoba slovenského jazyka používala čeština. Z toho vykrystalizoval jazyk označovaný jako kulturní slovenština.

První snahy o kodifikaci jednotného slovenského jazyka, který by měl určit jeho spisovnou formu, se objevují v 17. století. Patří sem i kodifikace A. Bernoláka, který zapříčinil to, že samostatný spisovný slovenský jazyk se stal nepostradatelným. Velký zlom nastává v období, kdy se Ľudovít Štúr rozhodl, že vyřeší spory a nejednost slovenského jazyka.  Uměle upravil některé výrazy a ustálil základní slovní zásobu. První tištěnou knihou v novém spisovném slovenském jazyce byl almanach Nitra vydaný roku 1844. Na tomto základě měli tehdejší představitelé kultury postavit celou slovenštinu v podobě, jak jí známe dnes.

V meziválečném období se slovenský jazyk rozšiřuje a dále upravuje. První Pravidla slovenského pravopisu byla vydána v roce 1931. Poslední větší pravopisná reforma pochází z roku 1953, kdy vyšla nová Pravidla slovenského pravopisu.

Literatura

Po období slovenského národního obrození, po kterém se poměrně ustálila Štúrova podoba slovenského jazyka, tvoří například Andrej Sládkovič se svou básnickou sbírkou Marína. Zasloužil se i o velmi kvalitní překlady Voltaira a Puškina.

Po roce 1918 se ve slovenské literatuře objevilo mnoho nových směrů, jako například vitalismus, v jehož duchu tvořil Ján Smrek, poetismus s představitelem Valentinem Beniakem nebo surrealismus od Rudolfa Fabryho. Jednou z výrazných osobností druhé poloviny 20. století  je Ladislav Mňačko se svým dílem Ako chutí moc.

Moderní slovenština

Slovenština je aktuálně úředním jazykem Slovenska a také Evropské unie. Zákon o státním jazyce z roku 1995 zajišťuje jeho používání na úřadech a právo na osvojení tohoto jazyka ve školách. Řeší i otázku kodifikace spisovné slovenštiny.

I když je slovenský jazyk velmi příbuzný naší češtině, v mnoha věcech se liší. Jedná se o rozdílnou slovní IMG_6651zásobu, ale i gramatická pravidla. Upravená latinka obsahuje znaky, jako je měkké l, které se označuje jako ľ nebo znaky jako je ô, které se čte jako ou. Nebo dlouhé slabikotvorné ŕ.

Přízvuk je na první slabice. Zmatek někdy může nastat kvůli odlišnosti jednotlivých nářečí. V zásadě rozdělujeme 4 slovenská nářečí. Západoslovenské, středoslovenské, východoslovenské a dolnozemské nářečí.  Tato nářečí mají i další podskupiny, které se liší používanou slovní zásobou a lehce odlišnými tvary.

Výhodou je, že slovenský jazyk má oproti češtině pravidelnější gramatiku. Nerozlišují se tvary sloves u minulého času a nevyskytují se složité přechodníky. Naučení správné slovenské gramatiky a plynulé ovládnutí tohoto jazyka by měl být pro rodilého českého mluvčího snadný úkol. Při dorozumívání není problém se domluvit a obě strany si většinou velmi dobře rozumí. Při vytváření právních dokumentů nebo složitějších textů je už však důležitý dohled odborníka na slovenský jazyk.

Potřebujete překlady ze slovenštiny do češtiny? Potřebujete úřední překlady ze slovenštiny? Poptejte naši překladatelskou agenturu a vyhotovíme vám nabídku na tuto jazykovou kombinaci.